Algemene voorwaarden voor Strijkservice Haaglanden

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Was- en Strijkservice Haaglanden en zijn van toepassing op al haar (overige) handelingen en rechtshandelingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Algemene voorwaarden, afkomstig van de opdrachtgever, afwijkende van deze voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Was- en Strijkservice Haaglanden zijn aanvaard.

Artikel 2 – Definities.

In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenissen:
a. Materiaal: alle stoffen waaruit het textiel is samengesteld.
b. Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur, waarmee het textiel wordt bewerkt, evenals de daartoe behorende onderdelen;

Artikel 3 – Aanbiedingen.

Aanbiedingen, offertes, prijzen en prijsopgaven, al dan niet voorkomend in prijslijsten, advertenties en dergelijke, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Artikel 4 – Uitvoering der werkzaamheden/levertijden.

Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Strijkservice Haaglanden de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op) levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatshebben zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel 11 bepaalde voor het geval dat Strijkservice Haaglanden door overmacht tussen partijen gesloten overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien Was- en Strijkservice Haaglanden voor de verzekering daarvan zorg draagt.

Artikel 5 – Medewerking door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal Was- en Strijkservice Haaglanden steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen die Was- en Strijkservice Haaglanden noodzakelijk en nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen naar behoren te kunnen verrichten. Indien er textiel wordt aangeboden waarvan bekend is dat deze defecten vertoond dient de opdrachtgever Was- en Strijkservice Haaglanden hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Wasgoed bestemd voor de enkel strijkservice dient schoon en heel aangeleverd te worden. U wordt verzocht uw kleding te controleren op persoonlijke bezittingen. Gelieve kleerhangers mee te leveren voor blouses en/of overhemden. Indien geen kleerhangers zijn meegeleverd kunnen deze, tegen betaling, door Was- en Strijkservice Haaglanden worden geleverd. Mocht u niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip van halen of brengen van uw strijkgoed, dan zijn wij genoodzaakt extra bezorgkosten in rekening te brengen.

Artikel 6a – Garantie.

Was- en Strijkservice Haaglanden garantie houdt in dat, Was- en Strijkservice Haaglanden gebreken – in de door haar afgeleverde diensten – kosteloos herstelt. Wanneer Was- en Strijkservice Haaglanden garantie verleent, is de opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen. Met medewerking verlenen wordt onder meer bedoeld: het opnieuw beschikbaar stellen van het aangeboden textiel met als doel het textiel nogmaals te behandelen. Er wordt gewassen volgens de waslabels, mocht er overhoop toch een afwijking ontstaan is Was- en Strijkservice Haaglanden hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 6b – Geen Garantie.

De garantie vervalt op het tijdstip waarop – in de door Was- en Strijkservice Haaglanden geleverde diensten – door de klant zelf wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van Strijkservice Haaglanden.  Strijkservice Haaglanden heeft het recht de garantie op te schorten indien facturen niet binnen de gestelde termijn betaald worden.

Artikel 7 – Prijzen.

De door Was- en Strijkservice Haaglanden opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, evenals exclusief eventuele andere heffingen opgelegd van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Eventuele prijswijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd. Actuele prijzen zijn op de website geplaatst.

Artikel 8 – Betaling.

Betalingen vinden stipt op de overeengekomen tijdstippen plaats op de door Was- en Strijkservice Haaglanden aan de opdrachtgever mede te delen wijze. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, is Was- en Strijkservice Haaglanden gemachtigd een rentevergoeding van 1 % van het factuurbedrag in rekening te brengen voor elke maand of een gedeelte daarvan waarmede de betalingstermijn wordt overschreden. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan, in enig Nederlands wettig betaalmiddel, de opdrachtgever heeft nimmer het recht de betalingsverplichting op te schorten. Was- en Strijkservice Haaglanden is gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt, maximaal tot het beloop van het bedrag dat Was- en Strijkservice Haaglanden van de opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal krijgen. Was- en Strijkservice Haaglanden is gerechtigd naast de factuurbedragen en de rente van de opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd in ieder geval wanneer Was- en Strijkservice Haaglanden zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief dat door de werkgroep buitengerechtelijke kosten van de Nederlandse vereniging van Rechtspraak wordt geadviseerd, zulks met een minimum van €. 100,–. Uit het enkele feit dat Was- en Strijkservice Haaglanden zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Ieder bedrag dat Was- en Strijkservice Haaglanden van de opdrachtgever ontvangt zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en daarna steeds van de langst openstaande factuur.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging en ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of aan de andere kant niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de opdrachtgever in verzuim en is Was- en Strijkservice Haaglanden gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
– die overeenkomst en alle direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zulks nadat de opschorting veertien dagen heeft geduurd, een en ander onverminderd andere rechten van Strijkservice Haaglanden onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook, en zonder dat Was- en Strijkservice Haaglanden tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Was- en Strijkservice Haaglanden de opdrachtgever binnen redelijke termijn vertelt de nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Was- en Strijkservice Haaglanden zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
– de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
– alle eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, een en ander onverminderd alle andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat Was- en Strijkservice Haaglanden tot enige schadevergoeding is gehouden.

Opdrachtgever kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Abonnementen worden vooraf en per periode gefactureerd aan het begin van elke periode. Een opzegging kan worden doorgevoerd voor een opvolgende periode met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. Na een jaar is de opzegtermijn één maand.

Artikel 10 – Abonnementen

Abonnementen worden per periode gefactureerd en het gefactureerde bedrag wordt geïncasseerd van uw rekening. Alle abonnementen hebben een opzegtermijn van twee maanden. Na een jaar is de opzegtermijn één maand. Opschorting van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

Was- en Strijkservice Haaglanden is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegaan was- en/of strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of nalatigheid van Was- en Strijkservice Haaglanden. Mocht Was- en Strijkservice Haaglanden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de gebruikswaarde van het strijkgoed en dit kan nooit hoger oplopen dan €50,00 per opdracht, per klant.
Onder gebruikerswaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Was- en Strijkservice Haaglanden niet redelijkerwijs als zodanig behoeft te worden behandeld, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak. Tevens is Was- en Strijkservice Haaglanden niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed. Was- en Strijkservice Haaglanden is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

De opdrachtgever vrijwaart Was- en Strijkservice Haaglanden voor aanspraken van derden betreffende schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Was- en Strijkservice Haaglanden geleverde wordt gemaakt.

Artikel 12 – Overmacht.

Was- en Strijkservice Haaglanden is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke zaak van buitenaf, evenals elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor risico van Was- en Strijkservice Haaglanden behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmogelijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Indien en voor zover Was- en Strijkservice Haaglanden haar verplichting door overmacht tijdelijk niet kan nakomen zal er op een later tijdstip de eventuele gemiste boxen worden verwerkt.

Artikel 13 – Geschillen.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Was- en Strijkservice Haaglanden, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Strijkservice Haaglanden Algemene voorwaarden